Hướng dẫn cách thổi tiêu cơ bản
Hướng dẫn tự học thổi tiêu – cách thổi tiêu cơ bản đến nâng cao. Bài viết hướng dẫn thổi tiêu chi tiết nhất! Các bước đầu tiên và cơ bản để học thổi tiêu. Bước 1:  Tập cầm tiêu và tìm hiểu thế bấm và thang âm trên tiêu. Hệ tiêu bát khổng 6-1-1-,… (1 comment)